Gå till innehåll
Västra Svealands Konståkningsförbund
Västra Svealands Konståkningsförbund

Årsmöte 23 maj kl. 10:00, webmöte/digitalt möte

Placeholder

Med anledning av de restriktioner som råder med anledning av pandemin kommer årsmötet att genomföras helt digitalt.

Snart är det dags för VSKFs årsmöte

Datum och tid: 23 maj 10.00

Plats: Webmöte/digitalt möte

(Mer information om teknisk lösning för detta kommer längre fram.)

Vid årsmötet deltar varje förening med upp till två ombud, utsedda av föreningen. Varje förening har dock endast en röst. Varje ombud skall ha fullmakt från sin förening, visas upp vid årsmötet eller skickas in av ordförande/annan firmatecknare till vskf@live.se i förväg. Av fullmakterna skall framgå vilket ombud som har rösträtt.

Förslag föredragningslista VSKFs årsmöte 23 maj 2020, kl. 10. 00:

1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som Svenska Konståkningsförbundets styrelse har upprättat för SDF,

2. fastställande av föredragningslista för mötet,

3. fråga om mötets behöriga utlysande,

4. val av ordförande för mötet,

5. val av sekreterare för mötet,

6. val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare,

7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser,

a) SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för senast förflutet kalenderår,

b) SDF-styrelsens ekonomiska berättelse för senast förflutet kalenderår,

c) SDF-revisorers berättelse för samma tid,

8. fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning,

9. val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av 2 år,

10. val av 6 övriga styrelseledamöter, varav en kassör, för en tid av 2 år. Ordförandens och kassörens mandatperioder ska överlappa varandra.

11. val av 1 (minst en) revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av 1 år. SDF-mötet kan besluta om att istället anlita 1 extern revisor på konsultbasis.

12. val av ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år

13. beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till SF-mötet

14. beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till DF-mötet

15. behandling av förslag till SDF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan samt fastställande av eventuell årsavgift till SDF,

16. behandling av förslag (motioner) samt av SDF-styrelsen förslag.

---------

Övrigt material tillgängliggörs här på hemsidan allt eftersom.

· Föreningar och enskilda medlemmar får väcka motioner till årsmötet

Motioner insändes till styrelsen, vskf@live.se, senast 2 maj

Ovanstående information skickades till distritets klubbar 22 april.

Varmt välkomna till ett digitalt årsmöte i maj!

Styrelsen, VSKF

Publicerad: 2020-04-27

Senast uppdaterad: 2020-04-27

Samarbetspartners